Mój Koszyk (0)

Regulamin sklepu internetowego
 

Sklep Internetowy "Czesiociuch" działający pod adresem www.czesiociuch.pl (dalej jako Sklep Internetowy), prowadzony jest przez spółkę MUNDI Sp. z. o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Spokojna 7, 01-044 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000516662, NIP 527-27-18-116, kapitał zakładowy w wysokości 5’000,00 zł, opłacony w całości (dalej jako Sprzedający).

1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Sprzedawane towary są wolne od wad.

2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Uzupełniając formularz zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podać prawdziwe i własne dane; podanie danych osoby trzeciej jest niedopuszczalne. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu. Wiadomość zawiera też podsumowanie zamówienia, wymieniające m.in. zamówione towary wraz z cenami oraz cenę i adres dostawy.

3. Realizacja zamówienia następuje w momencie zaksięgowania wpłaty za zamówienie.

4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu. Sprzedający przewiduje realizację zamówienia w częściach.

5. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy - 2 dni robocze. Czas dostawy może ulec zmianie (wydłużyć się) z przyczyn niezależnych od Sprzedającego.

6. Termin otrzymania przesyłki (dostawy zamówionych towarów do Kupującego) = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

7. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży. O zakończeniu promocji Sprzedający niezwłocznie informuje na Stronie Internetowej.

9. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana ceny towaru/towarów nie będzie miała zastosowania do zamówień złożonych przed zmianą ceny.

10. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

 • karta kredytowa, portal PayU.pl

 • przelewem bankowym na konto sklepu

 • za pomocą portalu PayPal.pl

 • przy odbiorze

Sprzedający nie dopuszcza płatności za zamówiony towar przy jego odbiorze (brak możliwości wysyłki „za pobraniem”).

11. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej In Post, DHL lub Poczty Polskiej.

Koszty dostawy wynoszą: Kurier na terenie Polski - 15 zł, Kurier poza Polskę - w zależności od wagi zamówionego towaru; Poczta Polska - w zależności od wagi zamówionego towaru. Zamówienia powyżej 100 zł wysyłane są kurierem bezpłatnie.

Odbierając przesyłkę, Kupujący jest zobowiązany sprawdzić jej stan w obecności dostawcy. W razie stwierdzenia uszkodzenia zamówionych towarów lub ich opakowania, Kupujący zobowiązany jest do spisania w obecności dostawcy stosownego protokołu uszkodzeń w transporcie.

12. W momencie zgłoszenia oferty kupna przez Kupującego dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, zwłaszcza w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121 ze zm.) oraz w Ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r., poz. 827 ze zm.).

13. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

14. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest Sąd ustalony zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. W przypadku sprzedaży na rzecz przedsiębiorców sądem właściwym dla rozpatrywania sporów związanych lub wynikłych z wykonania, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.

15. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym "Czesiociuch", są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 ze zm.). Administratorem Danych Osobowych jest Sprzedający. Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjachi w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim innym niż podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia (zwłaszcza podmioty obsługujące płatności oraz dostawcy zamówionych towarów do Kupującego). Podanie danych jest dobrowolne, acz niezbędne dla realizacji zamówienia. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

16. Zwrot towaru. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r., poz. 827 ze zm.), Kupujący będący konsumentem może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie we wskazanym terminie pisemnego oświadczenia odstąpienia od umowy sprzedaży na adres rejestrowy Sprzedającego (Czesiociuch, ul. Spokojna 7, Warszawa 01-044). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do ww. ustawy o prawach konsumenta.

17. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Kupujący nie jest uprawniony do żądania zwrotu poniesionych przez Kupującego kosztów przekraczających cenę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia towarów do Kupującego. Bezpośrednie koszty zwrotu towarów do Sprzedającego (zwłaszcza opakowania i odesłania towarów do Sprzedającego) ponosi Kupujący.

18. Kupujący powinien odesłać zwracane towary do Sprzedającego w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres rejestrowy Sprzedającego. Zwrot następuje na koszt Kupującego. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

19. Zwrot ceny towarów oraz kosztów wysyłki towarów (do wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostawy towarów do Kupującego) nastąpi najpóźniej w terminie 14 dni od dna otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy nastąpi w taki sam sposób, w jaki nastąpiła zapłata, chyba że Sprzedający i Kupujący uzgodnią inny sposób zwrotu.

20. Sprzedający informuje, iż na mocy art. 38 ww. ustawy o prawach konsumenta od niektórych umów zawieranych na odległość nie można odstąpić na podstawie przepisów tej ustawy. Dotyczy to w szczególności takich umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz (towar) nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych oraz umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz (towar) dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

21. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru Kupujący znajdzie w nim wady fizyczne powinien zgłosić ten fakt mailem pod adres info@czesiociuch.pl po czym odesłać go przesyłką pocztową na adres: Czesiociuch, ul. Spokojna 7, Warszawa 01-044. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania towaru. Na wyraźną prośbę Klienta, towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.

22. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy pod adresem wskazanym jako adres rejestrowy Sprzedającego oraz pod adresem e-mail info@czesiociuch.pl.

23. Sprzedający świadczy na rzecz Kupujących i innych użytkowników Internetu następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:

 • udostępnianie stron i podstron Sklepu Internetowego,

 • umożliwienie tworzenia i zarządzania kontem w Sklepie Internetowym (Konto Klienta) lub dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym bez konieczności tworzenia Konta,

 • przesyłanie oferty handlowej Sprzedającego osobom, które wyrażą na to zgodę (newsletter).

Rezygnacja z prowadzenia Konta Klienta i otrzymywania newslettera jest możliwa w każdym momencie bez ograniczeń.

24. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego i innych oferowanych przez Sprzedającego Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną konieczne jest spełnienie poniższych warunków technicznych:

 • dostęp do sieci Internet;

 • przeglądarka internetowa z włączoną obsługa plików cookies;

 • aktywne konto e-mail.

25. Kupującemu nie wolno podejmować działań niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności:

 • dostarczać treści o charakterze bezprawnym,

 • wpływać na funkcjonowanie Sklepu Internetowego,

 • naruszać dóbr osobistych innych Kupujących, Sprzedającego, jego pracowników oraz osób trzecich.

26. Na nieprawidłowe świadczenie przez Sprzedającego Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną Kupujący może złożyć reklamację do Sprzedającego, wysłaną na adres e-mail Sprzedającego, podany wyżej. Reklamacja powinna przedstawiać podstawę faktyczną jej wniesienia (wskazanie, na co Kupujący składa reklamację). Sprzedający rozpatruje reklamacje według kolejności ich wpływu i niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Rozpatrzenie reklamacji w sposób odmienny od oczekiwań Kupującego nie pozbawia Kupującego uprawnień przewidzianych w przepisach prawa.

27. W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego (w tym możliwości utworzenia i korzystania z Konta Klienta) Sklep może zapisywać niewielkie pliki (cookies) na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Kupującego oraz uzyskiwać do nich dostęp. Istnieje możliwość wyłączenia stosowania plików cookies przy pomocy ustawień przeglądarki internetowej. Przetwarzane przez Sklep cookies nie zawierają danych osobowych Kupujących.

28. Wszelkie materiały zamieszczone na stronach Sklepu stanowią przedmiot praw własności intelektualnej, przysługujących Sprzedającemu lub podmiotom trzecim (zwłaszcza producentom i dystrybutorom towarów), które upoważniły Sprzedającego do korzystania z tych materiałów. Kopiowanie bądź cytowanie jakichkolwiek materiałów pochodzących ze strony Sklepu stanowi naruszenie prawa i będzie ścigane i egzekwowane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

29. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie Sklepu Internetowego, to jest od dnia 1.01.2015r.

Copyright © 2012 Czesiociuch.pl Powered by GOshop Design by Good at
Ładowanie...
-->
facebook